Regulamin „Wnętrze z Aromas”

§1 Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem konkursu pt. „Wnętrze z Aromas” (dalej „Konkurs”) jest ZDZISŁAW GRABOWSKI HURTOWNIA DOMINO , HOTEL APIS
  Al. 29 listopada 135, 31-406 Kraków NIP 6770000105
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie
  obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej pod adresem
  www.dominograbowski.pl.
 4. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej wizualizacji projektu z wykorzystaniem minimum trzech modeli lamp marki Aromas –
  (projekt niezrealizowany lub przeznaczony do realizacji).

§2 Zasady uczestnictwa i zgłaszania prac

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia będąca studentem studiów o kierunku projektowania wnętrz,
  projektantem wnętrz bądź architektem lub zespół projektantów wnętrz lub architektów (dalej jako „Uczestnik”), która nie
  wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Organizatora.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w
  Konkursie.
 3. Prace nadesłane na Konkurs (dalej jako „Prace Konkursowe”) muszą być pracami własnymi Uczestników, nieprzedstawianymi w
  innych Konkursach. Uczestnik jest zobowiązany umieścić swoją pracę konkursową na swoim koncie socialmedia Instagram lub
  Facebook z oznaczeniem organizatora konkursu.
 4. Prawidłowo złożona Praca Konkursowa musi spełniać poniższe warunki:
  a. zawierać przynajmniej 3 ujęcia zdjęciowe o rozdzielczości min.1100x800px, wnętrza, w którym z wykorzystano przynajmniej trzy
  modele lamp marki Aromas.
  b. przedstawiane na ujęciach zdjęciowych wnętrza nie były nagradzane w ramach innych konkursów i nie są zgłoszone w
  czasie trwania Konkursu do innych konkursów.
  5 Prace Konkursowe mogą być składane w okresie od dnia 01.12.2023 do dnia 31.01 2024 roku do godz.: 23:59 (dalej jako „Czas
  Trwania Konkursu”).
 5. Przez złożoną pracę konkursową należy uznać pracę konkursową złożoną osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej przez
  uczestnika w siedzibie organizatora Salon Domino ul. Mogilska 69A 31-545 Kraków lub wysłaną kurierem lub listem poleconym,
  jeżeli tak wysłana Praca Konkursowa dotrze do organizatora w czasie trwania konkursu, lub przesłaną organizatorowi na adres
  mailowy pawel.boryczka@dominograbowski.com
  Warunkiem dopuszczenia do Konkursu jest spełnienie wszystkich wymagań regulaminowych, w tym złożenie oświadczenia wymaganego
  przez organizatora
  Rozstrzygnięcie Konkursu – wybór najlepszej Pracy Konkursowej spełniającej kryteria opisane w Regulaminie – nastąpi do dnia
  14.02.2023 roku.
 6. Przystąpienie do Konkursu poprzez złożenie Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
  Regulaminu.
 7. Każdy z Uczestników może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych.
 8. Praca Konkursowa może być przesłana indywidualnie lub zespołowo. W wypadku Prac Konkursowych stworzonych zespołowo
  oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 9 składają odrębnie wszyscy członkowie zespołu.
 9. Praca Konkursowa zostanie odrzucona, jeżeli:
  a) zostanie złożona po upływie Czasu Trwania Konkursu;
  b) nie spełnia wymogów Regulaminu Konkursu;
  c) Uczestnik nie złoży wymaganych pisemnych oświadczeń,
  d) projekt zgłoszony jako Praca Konkursowa w niniejszym Konkursie był już uprzednio nagradzany lub realizowany lub stanowi
  naruszenie praw autorskich osób trzecich lub praw własności przemysłowej osób trzecich

§3 Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Spośród autorów zgłoszonych Prac Konkursowych jury konkursu wybierze 1 laureata otrzymujący nagrodę w postaci lampy Aromas
  Ambor S1283
 2. Prace Konkursowe zostaną ocenione przez Jury na podstawie walorów estetycznych wnętrza i jakości technicznej wizualizacji.
 3. W skład Jury wchodzą:
  • Anna Grabowska – Dyrektor Zarządzająca salonu Domino
  • Paweł Boryczka – Opiekun architekta w salonie Domino
  • Joanna Bębenek – Projektant w salonie Domino
 4. Wszyscy członkowie Jury są zobowiązani do dochowania tajemnicy w sprawach dotyczących prac Jury oraz wyników przed ich
  oficjalnym ogłoszeniem.
 5. Decyzja Jury jest ostateczna.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się poprzez umieszczenie ich na Stronie organizatora konkursu, koncie instagram oraz
  Facebook organizatora.
 7. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową i/lub listem poleconym w ciągu 7 dni od daty
  rozstrzygnięcia Konkursu.
 8. Koszty podatkowe związane z przyznanymi nagrodami zostaną rozliczone przez Organizatora.

§4 Prawa autorskie

 1. Organizator zastrzega prawo do wykorzystania złożonych Prac Konkursowych (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub
  działaniach promocyjnych Organizatora, na co uczestnicy Konkursu – autorzy Prac Konkursowych wyrażają zgodę z chwilą zgłoszenia
  prac konkursowych do konkursu. Za wykorzystanie Prac Konkursowych w tym zakresie nie przysługuje żadne
  wynagrodzenie.
 2. Prace Konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do Pracy Konkursowej przedłożonej na Konkurs w całości obciąża Uczestnika
  Konkursu. Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej
  odpowiedzialności, jaka zostałaby na Organizatora nałożona z tytułu naruszenia przez Organizatora praw osób trzecich poprzez
  wykorzystywanie Pracy Konkursowej, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez
  Uczestników Konkursu.
 2. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do Konkursu
  bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu,
  wyłonienia laureata, przyznania nagrody, publikacji wyników Konkursu oraz zawarcia umów przeniesienia praw autorskich lub
  prawa własności przemysłowej na zasadach określonych w Klauzuli informacyjnej załączonej do Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o
  zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
  Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, ale w terminie 7 dni od wprowadzenia zmian mogą wycofać swoją Pracę z
  Konkursu.
 5. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do
  porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
  szczególności Kodeksu Cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.
 8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.